Green Net works - in Thailand

งานในไทย

betting tennis

โครงการเชื่อมโยงธุรกิจ (เกษตรอินทรีย์) ไทย-ลาว

เพื่อสนับสนุนให้มีการติดต่อทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยและลาวเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรอินทรีย์ (รวมถึงกลุ่มผู้ผลิต) เพื่อสร้างโอกาสในการค้าและการลงทุนในอนาคต

betting tennis

โครงการพัฒนาธุรกิจการเกษตร ที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศและให้ความสำคัญกับบทบาทหญิงชาย ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนลาว

คาดหวังที่จะช่วยยกระดับห่วงโซ่สินค้าและการเข้าถึงตลาดสำหรับผลผลิตการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ผลิตโดยเกษตกรรายย่อยในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

betting tennis

โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูล สถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าอินทรีย์

เพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดเกษตรอินทรีย์ไทยอย่างมีกลยุทธ์
โดยศึกษาภาพรวม ทั้งช่องทางการตลาด การสื่อสาร ศึกษาวิเคราะห์ขนาดของตลาด สถิติการซื้อขายในประเทศ และการส่งออก รวมถึงสำรวจพฤติกรรมการซื้อ และระดับความเข้าใจของผู้บริโภคเรื่องสินค้าอินทรีย์

betting tennis

เวทีการปฏิรูปการเกษตรเพื่อเกษตรกรรายย่อย

ระยะเวลา เริ่ม: เมษายน 57 สิ้นสุด: ธันวา […]

betting tennis

จดหมายข่าวสารสินค้าเกษตรอินทรีย์

ระยะเวลา เริ่ม: ธันวาคม 51 สิ้นสุด: กันย […]

betting tennis

โครงการเกาะพะงัน เกาะเกษตรอินทรีย์

ระยะเวลา เริ่ม: มกราคม 54 สิ้นสุด: กรกฎา […]

betting tennis

งานวิจัยเกษตรอินทรีย์ไทย

ระยะเวลา เริ่ม: พฤศจิกายน 50 สิ้นสุด: มี […]