Green Net works - abroad

งานต่างประเทศ

betting tennis

โครงการเยาวชนเพื่อเศรษฐกิจยั่งยืน (Young People for Sustainable Economy)

เยาวชนจาก 4 ประเทศ ร่วมมือกันเพื่อสร้างแรงจูงใจสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับแฟร์เทรด รวมถึงการสื่อสารให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่
(อิตาลี ไทย เคนยา เปรู)

betting tennis

Enabling sustainable food systems : Innovators’ handbook

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ
* การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค
* การผลิตอย่างยั่งยืน
* การจัดการให้ผลผลิตไปถึงตลาดได้
* การจัดการกลุ่ม/องค์กร

betting tennis

โครงการพัฒนาสมาคมเกษตรอินทรีย์หลวงพระบาง

ระยะเวลา เริ่ม: กุมภาพันธ์ 58 สิ้นสุด: ธ […]

betting tennis

โครงการเชื่อมโยงธุรกิจ (เกษตรอินทรีย์) ไทย-ลาว

เพื่อสนับสนุนให้มีการติดต่อทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยและลาวเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรอินทรีย์ (รวมถึงกลุ่มผู้ผลิต) เพื่อสร้างโอกาสในการค้าและการลงทุนในอนาคต

betting tennis

การพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อสังคม SAEDA ประเทศลาว

ระยะเวลา เริ่ม: มีนาคม 59 สิ้นสุด: มีนาค […]

betting tennis

โครงการพัฒนาธุรกิจการเกษตร ที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศและให้ความสำคัญกับบทบาทหญิงชาย ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนลาว

คาดหวังที่จะช่วยยกระดับห่วงโซ่สินค้าและการเข้าถึงตลาดสำหรับผลผลิตการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ผลิตโดยเกษตกรรายย่อยในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

betting tennis

การพัฒนาระบบควบคุมภายใน สำหรับโครงการเกษตรอินทรีย์โกโก้ Helvetas Vietnam

ระยะเวลา เริ่ม: ธันวาคม 52 สิ้นสุด: พฤศจ […]