ปรับตัวกับภาวะโลกร้อน

โลกร้อน คืออะไร

ผลกระทบ ทางเลือก ในการปฏิบัติร่วมกันลดภาวะโลกร้อน

อ่านเพิ่ม

ผลกระทบจาก Climate Change และการปรับตัวของเกษตรกร ในจังหวัดยโสธร

ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานของมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ภายใต้โครงการพัฒนาและขยายผลต้นแบบการปรับตัวของชุมชน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทย

จัดทำโดย องค์กรอ๊อกแฟม

ช่วงเวลาดำเนินงาน : 1 มี.ค. 54 – 31 ส.ค. 56

อ่านเพิ่ม

ปรับตัวโลกร้อน เริ่มที่ชุมชน

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
1) ผลกระทบจากโลกร้อนแบบไหนที่ต้องปรับตัวรับมือ
2) หลักการสำคัญของการปรับตัวรับมือโดยชุมชน
3) บททดลองการปรับต้วของโครงการนำร่อง 8 แห่ง
4) บทเรียนสำคัญจากโครงการนำร่องที่ดำเนินการโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน

Community based climate change adaptation model for food security in Thailand

เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการการพัฒนาและขยายผลต้นแบบชุมชนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทย”

พื้นที่ดำเนินงาน 2 จังหวัด คือ จังหวัดยโสธร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และจังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเหนือ)

ช่วงเวลาดำเนินงาน วันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึง 31 สิงหาคม 2556

ร่วมมือกัน 4 องค์กร

อ่านเพิ่ม