Organic 102 เกษตรอินทรีย์แบบง่ายๆ
betting tennis

ผู้เขียน: วิฑูรย์ ปัญญากุล (บรรณาธิการ) และ นคร ลิมปคุปตถาวร

ผู้จัดพิมพ์: บ้านต้องการ

ปีที่พิมพ์: 2563 พฤศจิกายน

จำนวนหน้า: 90

 

เนื้อหา

เป็นหนังสือสำหรับคนเมือง ที่สนใจอยากทำเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช่เชิงการค้า แต่เป็นวิถีชีวิต ที่มีรูปประกอบจากภาพวาดสีน้ำจากต้นไม้และธรรมชาติ หนังสือนี้เป็นเล่มต่อจากหนังสือ “Organic 101: วิถีออร์แกนิกแบบง่ายๆ” ที่ “ต้องการ” (วลัยกร สมรรถกร) ได้เขียนไว้ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อนๆ ได้ร่วมกันทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นในงานครบรอบ 1 ปีที่เธอจากไป

เนื้อหาหนังสือแบ่งออกเป็น 3 หมวด

หมวด 1: นัยของเกษตรอินทรีย์ ที่อธิบายเกษตรอินทรีย์ในฐานะวิถีชีวิตและวิถีการเกษตร รวมทั้งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โลกร้อน ความหลากหลายทางชีวภาพ และอาหารที่ดี

หมวด 2: ความเข้าใจผิด ที่พบกันมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เกษตรปลอดสาร แมลงรุมกินแปลงเกษตร จุลินทรีย์เป็นคำตอบสุดท้ายจริงหรือ รวมทั้งความจำเป็นในการตรวจรับรองมาตรฐาน

หมวด 3: ฉันอยากทำออร์แกนิค ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์แบบง่ายๆ ที่ทำได้ทั้งในเมืองหรือในชนบท รวมทั้ง 8 เรื่องที่เป็นข้อผิดพลาดของคนเมืองที่พยายามทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนเทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์แบบง่ายๆ ทั้งการเตรียมดิน เลือกชนิดผักที่ปลูก และการจัดการโรคแมลงศัตรูพืช