Product Carbon Footprinting Standards in the Agri-Food Sector
betting tennis
ผู้แต่ง : K. Plassmann
สำนักพิมพ์ : International Trade Centre
วันที่พิมพ์ : February 2012
Summary :
เป็นคู่มือสำหรับช่วยผู้ส่งออกสินค้าการเกษตรในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประเมินรอยเท้าคาร์บอนในตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยอธิบายถึงระบบการประเมินรอยเท้าคาร์บอนต่างๆ ที่มีอยู่ ตลอดจนกรณีศึกษาเกี่ยวกับกาแฟและเครื่องมือการประเมิน Cool Farm Tool GHG Calculator รวมทั้งปัญหาในการประเมิน ตั้งแต่ฐานข้อมูล ความไม่แน่นอนของการประเมินในประเทศกำลังพัฒนา และแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ของ UNCTAD (1.9MB)

จำนวนหน้า : 46
หมวด : โลกร้อน รอยเท้าคาร์บอน