วีดีโอจัดทำโดยองค์กรอ๊อกแฟมเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวของเกษตรกรในจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานของมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ภายใต้โครงการพัฒนาและขยายผลต้นแบบการปรับตัวของชุมชน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทย (1 มี.ค. 54 – 31 ส.ค. 56)

ผลกระทบจาก Climate Change และการปรับตัวของเกษตรกร ในจังหวัดยโสธร
AUTHOR

admin

All stories by: admin