จดหมายข่าวกรีนเนท ฉบับ 3 ข้าวไทย ข้าวใคร : ความเกี่ยวเนื่องเรื่อง “สิทธิบัตร” [2541 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3]
betting tennis

บทความสำคัญที่น่าสนใจ
* ข้าวไทย ข้าวใคร : ความเกี่ยวเนื่องเรื่อง “สิทธิบัตร” โดย หยาดฝน (5 หน้า)
* ดินและการบำรุงดิน โดย สังวรณ์ แสงเหลา (2 หน้า)
* มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดย วิฑูรย์ ปัญญากุล (2 หน้า)
* บทสัมภาษณ์ “พี่ตุ้ม สันติพงษ์ ธรรมธำรง” ทัศนะต่อผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมี โดยชูขวัญ ทรัพย์มณี (2 หน้า)

่อ่านบนเว็บ (link)
ดาวน์โหลด (link)