ความรู้

ภารกิจ

เครือข่ายกรีนเนท

  • พัฒนากลุ่มผู้ผลิต ที่เป็นเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์-แฟร์เทรดของกรีนเนท
  • ความร่วมมือพิเศษเฉพาะด้านกับกลุ่ม/หน่วยงานพันธมิตร

[อ่านเพิ่ม]

งานในไทย

  • สนับสนุนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในประเทศ
  • สนับสนุนเครือข่ายการค้าที่เป็นธรรมและธุรกิจเพื่อสังคม
  • ที่ปรึกษาโครงการของภาครัฐและเอกชน

[อ่านเพิ่ม]

งานต่างประเทศ

  • สนับสนุนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในเอเชีย
  • ที่ปรึกษาโครงการให้กับองค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานในต่างประเทศ

[อ่านเพิ่ม]

สถิติกรีนเนท

betting tennis
47

จังหวัดที่กรีนเนทและพันธมิตร
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

betting tennis
766

จํานวนเกษตรกรที่ทํา
เกษตรอินทรีย์กับกรีนเนท

betting tennis
17271

พื้นที่เกษตรอินทรีย์ของสมาชิก